SportingIntelligence is now on SubStack

Read 'Galatasaray Facebook’un zirvesine nasýl yerleþti?' and all our new content there
Read On Substack
Sporting Intelligence
FootballNewsGalatasaray Facebook’un zirvesine nasýl yerleþti?

Galatasaray Facebook’un zirvesine nasýl yerleþti?

by

By Nick Harris

15 September 2010

Read a version of this article in English

Facebook istatistiklerine göre dünyanýn en çok hayran kitlesine sahip kulübü 4,5 milyon taraftarý ile Galatasaray. Kulübün Ýþ Geliþtirme Müdürü Ertuð Silay’ýn giriþimleri ve Facebook’taki sayfanýn yöneticilerinden Umut Öfkeli’nin çabalarý önemli.

Sportingintelligence olarak kulübün bu baþarýsýndaki önemli pay sahiplerinden kulübün pazarlama ve sosyal medya alanlarýndaki yetkilisi Ebubekir Kaplan (fotoğraf, sol) ile görüþtük ve kulübün sanal alemdeki bu baþarýsýný, taraftarla kulüp arasýnda kurulan köprünün ardýndaki organizasyonu sorduk.

*Spor kulüplerinin sosyal mecralardaki güncel istatistiklerine ve kulüplerarasý rekabete famecount.com internet sitesinden ulaþmanýz mümkün. Site istatistiklerine bakarak, dünyanýn her yerinde üye sayýsýný inanýlmaz oranlarda artýran Facebook’un sosyal medyada trendi belirleyici unsur olduðunu gözlemleyebilirsiniz. Bu sebeple araþtýrmamýzda Facebook’u ön planda tuttuk.

S: Galatasaray, baþta Facebook olmak üzere sosyal networkleri kullanmaya ne zaman baþladý?

C: Galatasaray Türkiye’nin online mecralardaki potansiyeli fark eden ve kurumsal web sitesini hayata geçiren ilk spor kulübü. 1996’da www.Galatasaray.org’un faaliyete geçmesiyle internet dünyasýna adým atan kulüp, yöneticilerinin bu alandaki vizyoner kimliði ile de diðer kulüplere oranla daha baþarýlý bir performans çizdi.

Galatasaray’ýn bu yaklaþýmýna paralel olarak Türk taraftarlar da sosyal mecralarý efektif olarak kullanmaya baþladýlar. 2007 yýlýnda yaþanan Facebook patlamasýna kadar farklý mecralarda yer alan insanlar bu zamandan sonra Facebook’ta yoðunlaþmaya baþladýlar. Ýlk etapta taraftarlarýn takýmý desteklemek için kurduðu sayfalar ön plana çýktý, kulüp bu dönemde aktif olarak Facebook’ta yer almaktan ziyade taraftarlar için önemli olan bu alaný gözlemlemeyi ve taraftarýn nabzýný takip etmeyi seçti. Facebook’un Türkiye’de belli bir olgunluða eriþmesinin ardýndan Galatasaray, kulübün kuruluþ yýlýna da (1905) atýfta bulunarak 19.05.2009 tarihinde official fan sayfasýný taraftarlarýna sundu.

Kulüp, online mecralar üzerinden taraftarýna ulaþmak için Facebook’un yanýnda, Twitter, Friendfeed gibi diðer sosyal networklerde de oldukça aktif. Youtube’u bu noktada ayrý bir yere koymak lazým, çünkü bu mecrada aktif olarak yer almamýzýn önünde bir takým kanuni engeller var, Türkiye’de Youtube’a eriþim maalesef yasak. Kulüp buna alternatif olarak kendi video sitesini hayata geçirdi, Galatasaray.com üzerinden hem Galatasaray Dünyasý ile ilgili videolar yayýnlanýyor, hem de tüm dünyaya GSTV yayýný ulaþýyor.

Þunu da eklemek gerekir ki, Galatasaray’ýn Twitter hesabý, Türkiye’nin “verified” olmuþ ilk ve tek sporla iliþkili hesabý olarak online mecralardaki öncülüðünü sürdürüyor.

S: Galatasaray’ýn Facebook’taki yükseliþi nasýl oldu?

C: 19 Mayýs 2009 – kuruluþ

19 Kasým 2009 – 1.8 milyon taraftar

19 Mayýs 2010 – 3.2 milyon taraftar

14 Eylül 2010 – 4.48 milyon taraftar

S: Sosyal networkler ve özellikle de Facebook kulüp için neden önemli?

C: Galatasaray çok sayýda taraftara sahip ancak bunlarýn çok azý takýmla direk iletiþimde bulunulan stadyumda yer alabiliyor. Ancak tüm taraftarlarýmýz kulüple iletiþim içerisinde olmak, kulübe-oyunculara yakýn olmak istiyorlar. Sosyal networkler bu imkaný tanýyor. Türkiye’de yaklaþýk 19 milyon kiþinin  (nüfusun %30’a yakýný) Facebook üyesi olduðunu düþünürsek bu mecra taraftara dokunmak için ideal. Üstelik bu 19 milyon kiþinin %74’ü 18-44 yaþ aralýðýnda. Türkiye ayný zamanda Facebook’ta en aktif 4. ülke. Tüm bu veriler bize Facebook’un önemini ve taraftara ulaþmadaki etkisini gösteriyor.

Galatasaray’da oyuncular deðiþir, antrenörler deðiþir, yöneticiler deðiþir ancak taraftarlar kalýr. Onlar kulübün en deðerli üyeleri, dolayýsýyla onlara en doðru þekilde gitmemiz gerekiyor.

S: Galatasaray sizce neden Facebook üzerinde dünyadaki tüm takýmlardan daha fazla taraftara sahip?

C: Türkler Facebook üzerinde sosyalleþmeyi seviyor ve biz taraftarlarýmýza doðru araçlarý kullanarak ulaþýyoruz. Kulüp taraftarýn dahil olduðu sosyal networklerde yer alýyor, taraftarla birlikte taraftarýn dilini konuþarak yer alyor. Böyle olunca taraftar kulübün olduðunu bildiði kaynaklara güveniyor. Kulüp taraftarýn isteklerini ve ihtiyaçlarýný göz önünde bulunduruyor ve taraftar kulübün kaynaklarýndan bu isteklere karþýlýk bulacaðýnýn bilincinde oluyor.

Bu noktada çok önemli bir ayrýntýyý da dile getirelim; Facebook’taki editörlerimiz orada sadece editör olarak yer almýyorlar. Onlar ayný zamanda gerçek birer taraftarlar ve oyunun/kulübün ruhunu hissederek aktarýyorlar.

S: Kulüp Facebook’taki bu popülaritesini paraya dönüþtürmek istiyor mu?

C: Kulübün gelir elde etme politikasý taraftarýn ihtiyaçlarý üzerine kurulu. Onlarýn ihtiyaçlarýný, ekstra maliyetler çýkarmadan kulübün lisanslý ürünlerinden saðlamalarý için çalýþýyoruz. Facebook’taki popülaritemizin farkýndayýz, oradaki potansiyeli biliyoruz ancak taraftarlýk ruhunu da yaþýyoruz. Sonuç olarak bu sayfa üzerinden gelir elde etmek ana hedefimiz deðil, kulübe ve taraftara katma deðer saðlayacak mantýklý projeleri deðerlendirebiliriz.

S: Galatasaray için Facebook’un en önemli deðer nedir?

C: Taraftarlar kulübe ulaþmak istiyorlar, olumsuz sonuçlarda seslerini duyurmak istiyorlar. Biz de hangi durumda olursa olsun onlara kulak vermek zorundayýz. Bu baðlamda Facebook’un bizim için en büyük deðeri taraftarlarýmýz ve onlarla iletiþim kurabilmemiz.

S: Galatasaray taraftarlarýnýn Facebook üzerindeki daðýlýmý nedir, Türkiye’den ve yurtdýþýndan üye daðýlýmý nedir?

C: Galatasaray istatistiklere göre %35’lik taraftar oranýyla Türkiye’nin en çok taraftara sahip kulübü.

Facebook üzerindeki taraftarlarýmýzýn %62’si Türkiye’den. Geriye kalan %38’lik dilim ise yurtdýþý kaynaklý taraftarlardan oluþuyor. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir sýrasýyla en çok taraftarýn yer aldýðý iller olarak göze çarparken. Avrupa’dan Frankfurt, Viyana ve Hamburg ile birlikte Asya’dan Jakarta, Galatasaray taraftarýnýn bulunduðu þehirler arasýnda ilk 20’de.

.

More stories mentioning Galatasaray

More on Facebook trends in sport

Sportingintelligence home page

.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do you watch Premier League football anywhere outside England? Join our unique research project

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

leave a reply

Contact us

Sporting Intelligence PO Box 26676 Helensburgh, G84 4DT United Kingdom

+44 7444 463430

Nick@sportingintelligence.com

LATEST FEATURES

  • GSSS 2019
  • How Giroud tops Vardy, and why Arsenal fail to spend
  • ‘Rio spectacular? I was in dire need of Wogan or Clive James’
  • ‘Watching Budd reunite with nemesis Decker … Yes. I nearly lost it’

FOLLOW US

Back to Top